Tác giả :

Thực hiện theo quy định an toàn sức khỏe cho người dạy và người học trong việc chăm sóc và quản lý sức khỏe của CBGV. Trạm Y tế đã phối hợp với Công đoàn trường tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường năm 2023.